Warunki

Bitcoin Up Pty Ltd ("Firma", "nas", "nasz" lub "my") zapewnia pośrednio poprzez swoje oprogramowanie i stronę internetową ("Witryna") pewne usługi marketingowe, reklamowe, promocyjne i pokrewne ("Usługa"; użytkownicy Usługi będą określani jako "Użytkownicy", "Ty" lub "Twój"). Niniejsze Warunki Użytkowania ("Warunki") regulują dostęp i korzystanie przez Użytkowników z Serwisu i Usług. Użytkownicy muszą zaakceptować te Warunki przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki regulują Państwa dostęp i korzystanie z Witryny i Usług. Uzyskując dostęp, rejestrując się w celu korzystania, pobierając, udostępniając lub w inny sposób korzystając z Witryny lub używając wszelkich skryptów oprogramowania dostarczonych przez nas w celu udostępnienia lub wykorzystania Witryny, wyrażasz zgodę zarówno na niniejsze Warunki, jak i na naszą Politykę Prywatności, która może być modyfikowana lub w inny sposób zmieniana od czasu do czasu według naszego uznania. Dalsze korzystanie z Witryny będzie uznawane za akceptację wszelkich takich zmienionych lub zaktualizowanych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych Warunków, prosimy nie klikać "AKCEPTUJ" i nie korzystać ze Strony.

1. Korzystanie z witryny i usług
Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym dokumencie, użytkownik może uzyskać dostęp i korzystać ze Strony internetowej w celu korzystania z Usług na zasadzie niewyłączności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Firma może, według własnego uznania i w dowolnym momencie, modyfikować, aktualizować lub w inny sposób zmieniać Stronę lub Usługi, w tym zaprzestać dostarczania części lub całości Strony i/lub Usług lub modyfikować lub usuwać wszelkie treści dostępne za pośrednictwem Strony lub Usług, bez wcześniejszego powiadomienia.

Korzystanie z Witryny i Usług jest nieważne w miejscach, gdzie jest to zabronione. Korzystając ze Strony internetowej i Usług, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (a) wszelkie przekazywane przez Ciebie informacje (jeśli dotyczy) są prawdziwe i dokładne; (b) będziesz utrzymywać dokładność takich informacji; (c) jesteś co najmniej pełnoletni w swojej jurysdykcji; oraz (d) korzystanie przez użytkownika z Witryny lub Usług nie narusza ani nie promuje naruszania jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, ani żadnych zobowiązań prawnych lub umownych, jakie użytkownik może mieć wobec strony trzeciej, a użytkownik przestrzegał i będzie przestrzegał przez cały czas wszelkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji w związku z korzystaniem z Usług i Witryny, wszelkich usług organizowanych za pośrednictwem Usług i Witryny, w tym bez ograniczeń takich usług związanych w jakikolwiek sposób z Produktami lub Stronami Trzecimi, jak te terminy zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie.

Podpunkty (a)-(d) będą nazywane łącznie "Zobowiązaniami i gwarancjami użytkowników".

Korzystając z Usług lub Strony rozumiesz i zgadzasz się, że Firma może według własnego uznania, ale nie jest zobowiązana, sprawdzić, czy którekolwiek lub wszystkie Zobowiązania i Gwarancje Użytkowników są spełnione przez każdego Użytkownika, a ponadto zgadzasz się, że Firma nie jest odpowiedzialna za zapewnienie, że Zobowiązania i Gwarancje Użytkowników są spełnione lub za jakiekolwiek niepowodzenie w zawieszeniu, zakończeniu lub zapobieganiu korzystania z Usług lub Strony przez Użytkowników, którzy nie spełniają Zobowiązań i Gwarancji Użytkowników. Użytkownik rozumie, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie własnych ocen, decyzji i oszacowań dotyczących tego, czy nawiązać kontakt z jakimikolwiek Stronami Trzecimi lub w inny sposób wejść w interakcję z jakimikolwiek Stronami Trzecimi. Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu Zobowiązań i Gwarancji Użytkownika, zachęcamy do zgłoszenia tego faktu Firmie.

Firma zastrzega sobie prawo do nie dostarczenia Ci żadnych usług z lub bez powiadomienia według własnego uznania, niezależnie od tego czy dowie się o jakimkolwiek naruszeniu Zobowiązań i Gwarancji Użytkowników (poprzez raporty dostarczone przez innych użytkowników lub w inny sposób) przez Ciebie lub innego użytkownika, lub z jakiegokolwiek innego powodu. Bez odstępstw od powyższego, Firma wyraźnie zrzeka się, a Ty wyraźnie zwalniasz Firmę z jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie kontrowersje, roszczenia, pozwy, obrażenia, straty, szkody i/lub szkody wynikające z i/lub w jakikolwiek sposób związane z: (i) wszelkimi nieścisłościami, nieterminowością lub niekompletnością oświadczeń Użytkownika lub Strony Trzeciej; oraz (ii) błędnymi oświadczeniami i/lub nieprawidłowymi oświadczeniami złożonymi, czy to w związku z lub przez którąkolwiek ze Stron Trzecich lub innych Użytkowników, Produkty lub w inny sposób. Korzystając z Witryny i Usług rozumiesz i zgadzasz się, że Usługi oferują jedynie platformę przeznaczoną do pomocy Użytkownikom w dotarciu, zakupie i/lub korzystaniu z różnych produktów i usług dostarczanych przez zewnętrznych sprzedawców i/lub dostawców usług, poprzez reklamy lub promocje prowadzone przez nas (odpowiednio "Produkty" i "Strony Trzecie").

Użytkownik rozumie i zgadza się, że Firma: (a) nie zatrudnia, nie rekomenduje ani nie popiera żadnych Stron Trzecich ani Produktów, odpowiednio, ani żadnych podmiotów z nimi powiązanych, a także nie ma kontroli nad działaniami lub zaniechaniami jakichkolwiek Stron Trzecich, ich działalnością, ich produktami lub usługami; (b) nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących Stron Trzecich i Produktów, w tym ich jakości, cen, kompatybilności, dostępności lub jakichkolwiek innych cech, ani też dotyczących interakcji lub transakcji Użytkownika z jakimikolwiek Stronami Trzecimi; (c) nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących praw własności lub innych praw lub funkcji lub aspektów regulacyjnych związanych z Produktami, w tym wszelkich wymaganych autoryzacji, zezwoleń lub licencji na przesyłanie, udostępnianie lub w inny sposób udostępnianie, a także na korzystanie, sprzedaż i zakup takich Produktów; oraz (d) nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zachowanie jakiegokolwiek Użytkownika lub innych osób trzecich w jakikolwiek sposób korzystających lub korzystających z Usług i/lub na lub poza Stroną internetową. Firma nie jest zobowiązana do sprawdzania lub w inny sposób weryfikowania jakichkolwiek informacji dotyczących Stron Trzecich i/lub Użytkowników, Produktów lub jakichkolwiek innych funkcji związanych ze Stroną lub Usługami, dlatego też użytkownik powinien zachować ostrożność i przeprowadzić własne badania i kontrole przed nawiązaniem kontaktu z kimkolwiek za pośrednictwem Usług lub Strony lub w inny sposób.

Firma wyraźnie zrzeka się, a użytkownik wyraźnie zwalnia Firmę z wszelkiej odpowiedzialności za kontrowersje, roszczenia, pozwy, obrażenia, straty, szkody i/lub odszkodowania wynikające i/lub w jakikolwiek sposób związane ze Stronami Trzecimi, Produktami, Usługami i Stroną lub interakcjami lub kontaktami z jakimikolwiek Stronami Trzecimi, w tym bez ograniczeń za wszelkie działania i/lub zaniechania Stron Trzecich w jakikolwiek sposób korzystających z Usług lub Strony lub związanych z nimi w jakikolwiek sposób. Korzystając z Usług lub Strony internetowej, użytkownik potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie korzystanie oraz połączenia, interakcje, zakupy lub wszelkie inne działania, które podejmuje, oraz że wszelkie korzystanie z Usług lub Strony internetowej odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Firma nie sprzedaje, nie udziela licencji ani w inny sposób nie udostępnia użytkownikowi żadnych Produktów lub usług (innych niż Usługi) i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Produkty lub usługi zakupione przez użytkownika od jakiejkolwiek strony trzeciej, w tym bez ograniczeń, w odniesieniu do wsparcia i konserwacji, usterek, błędów, awarii, szkód lub kosztów jakiegokolwiek rodzaju.

2. Ograniczenia
Bez odstępstw od postanowień Sekcji 1 tego dokumentu, Użytkownik nie będzie i nie zezwoli żadnej osobie trzeciej na: (a) przeprowadzania inżynierii wstecznej lub podejmowania prób znalezienia kodu bazowego Strony internetowej lub Usług; (b) korzystania ze Strony internetowej lub Usług z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub regulacji, w tym m.in. zamieszczania, publikowania, udostępniania lub przekazywania w inny sposób jakichkolwiek nielegalnych lub obraźliwych materiałów; (c) kopiowania, modyfikowania lub tworzenia dzieł pochodnych Strony internetowej, Usług lub treści którejkolwiek ze Stron internetowych lub Usług; (d) podejmowania prób wyłączenia lub obejścia jakiegokolwiek mechanizmu zabezpieczeń lub kontroli dostępu do Strony internetowej lub Usług; (e) projektowania lub pomocy w projektowaniu cheatów, exploitów, oprogramowania automatyzującego, botów, hacków, trybów lub innego nieautoryzowanego oprogramowania osób trzecich w celu modyfikacji lub ingerencji w Witrynę lub Usługi; (f) korzystania z Witryny lub Usług lub angażowania się z innymi użytkownikami w jakimkolwiek celu, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub przepisami; (g) prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny lub Usług, innych kont użytkowników, jak określono poniżej, lub innych urządzeń, systemów komputerowych, systemów telefonicznych lub sieci połączonych z Witryną lub Usługami; i (h) zbierania lub w inny sposób gromadzenia informacji o użytkownikach bez ich zgody.

Jeśli użytkownik zamieszcza, publikuje, udostępnia lub w inny sposób przekazuje za pośrednictwem Strony internetowej i/lub korzystając z Usług jakiekolwiek treści, oświadcza i gwarantuje, że takie treści zapewniają dokładny i pełny obraz wszelkich produktów lub usług w nich opisanych, są zgodne z niniejszymi Warunkami i nie: (a) naruszają własności intelektualnej, praw moralnych lub praw do wizerunku jakiejkolwiek osoby trzeciej; (b) zawierają treści zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, seksualnie sugestywnych lub w inny sposób obraźliwych (w tym materiałów promujących lub gloryfikujących nienawiść, przemoc lub bigoterię); (c) zawierają żadnych robaków, wirusów lub innego złośliwego oprogramowania; (d) naruszają jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy, w tym jakiekolwiek prawo lub przepisy dotyczące reklamy lub marketingu; oraz (e) podejmują jakiekolwiek działania, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na naszą infrastrukturę.

Umieszczając, przesyłając, publikując, udostępniając lub w inny sposób przekazując dowolną treść za pomocą Strony lub Usług, użytkownik niniejszym nieodwołalnie udziela Firmie i dowolnym jej podmiotom stowarzyszonym i/lub sublicencjom ogólnoświatowej, niewyłącznej, bezterminowej, wolnej od tantiem licencji na publikowanie, udostępnianie, wyświetlanie i w inny sposób przekazywanie takiej treści w dowolnej rozsądnej formie, która będzie według uznania Firmy. Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia, zawieszenia dostępu lub trwałego usunięcia wszelkich treści według własnego uznania bez uprzedniego powiadomienia, w tym bez ograniczeń wszelkich treści, które naruszają gwarancje określone powyżej lub interesy biznesowe Firmy, a użytkownik nie będzie miał żadnych praw ani roszczeń w odniesieniu do wszelkich takich decyzji i działań.

Firma nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek treści dostarczone, opublikowane, przesłane, udostępnione lub w inny sposób udostępnione przez Użytkowników, jakiekolwiek produkty lub usługi związane z takimi treściami dostarczonymi, opublikowanymi, przesłanymi, udostępnionymi lub w inny sposób udostępnionymi przez Użytkowników. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu lub Usług niniejszym oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność w tym zakresie, a Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z powyższym.

3. Materiały promocyjne i biuletyny informacyjne
W uzupełnieniu do postanowień punktu 3 powyżej, Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na dostarczenie przez Spółkę materiałów promocyjnych i biuletynów ("Materiały Promocyjne i Biuletyny") za pomocą wszelkich dostępnych środków, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych i SMS, faksu, poczty, usług automatycznego wybierania numerów lub innych środków, wszystko zgodnie z wyłącznym uznaniem Spółki, które będzie miało miejsce od czasu do czasu, oraz na otrzymywanie takich Materiałów Promocyjnych i Biuletynów.

Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Materiały Promocyjne i Newslettery mogą zawierać reklamy osób trzecich i wyraźnie wyraża zgodę na otrzymywanie takich reklam w ramach Materiałów Promocyjnych i Newsletterów. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się ze Spółką poprzez wysłanie prośby za pośrednictwem poczty elektronicznej, informując Spółkę o swojej odmowie dalszego otrzymywania Materiałów Promocyjnych i Newsletterów.

4. Własność intelektualna
Firma jest właścicielem wszystkich światowych praw, tytułów i udziałów w: (a) Stronie internetowej i Usługach, ulepszeniach, pochodnych, poprawkach błędów lub ulepszeniach Strony internetowej i Usług; oraz (b) nazwach handlowych, znakach towarowych i logo Firmy, i przez cały czas pozostają wyłącznie w posiadaniu Firmy. Wszelkie odniesienia w niniejszych Warunkach lub innych komunikatach do sprzedaży, odsprzedaży lub zakupu powyższych oznaczają jedynie prawo do korzystania ze Strony i Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, dostarczone, udostępnione lub w inny sposób udostępnione przez użytkowników za pomocą Strony i/lub Usług, a Firma nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do takich treści. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez takie treści, a użytkownicy zgadzają się zabezpieczyć i chronić Firmę przed wszelkimi szkodami lub stratami wynikającymi z powyższego.

5. Prywatność
Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zapisywał, gromadził lub w inny sposób utrzymywał w swoim posiadaniu i wykorzystywał żadnych treści dostarczanych przez Usługi i Stronę bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Użytkownik potwierdza również, że Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zapisywania, gromadzenia lub w inny sposób utrzymywania w swoim posiadaniu i wykorzystywaniu wszelkich treści i informacji publicznych, w tym informacji, które mogą osobiście zidentyfikować użytkownika lub innego użytkownika lub stronę trzecią lub opisać jego osobiste interesy. Firma zastrzega sobie prawo do dowolnego i dozwolonego wykorzystania na mocy obowiązującego prawa takich treści i informacji publicznych, jak określono w Polityce Prywatności Firmy. Bez odstępstw od postanowień punktu 1 powyżej, Firma nie przegląda, nie testuje, nie potwierdza, nie zatwierdza ani w inny sposób nie weryfikuje żadnych takich treści ani informacji publicznych. Każdy Użytkownik zamieszczający, przesyłający, udostępniający lub w inny sposób udostępniający takie treści lub informacje publiczne ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści lub informacje publiczne, w tym wszelkie informacje od osób trzecich i wymagane zgody. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku niezastosowania się do powyższego, a użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić Firmę przed wszelkimi szkodami lub stratami wynikającymi z powyższego. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE FIRMA NIE JEST USŁUGĄ PRZECHOWYWANIA TREŚCI. FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE LUB USUNIĘTE TREŚCI LUB INFORMACJE PUBLICZNE. UŻYTKOWNIK POWINIEN MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ, ŻE KAŻDA TREŚĆ zamieszczona, przesłana, udostępniona lub w inny sposób udostępniona MOŻE BYĆ CZYTANA, GOSPODAROWANA I UŻYWANA PRZEZ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW ORAZ MOŻE BYĆ UŻYWANA DO PRZESYŁANIA NIEZNANYCH TREŚCI.

6. Linki
Strona internetowa lub Usługi mogą zawierać linki lub inne treści związane ze stronami internetowymi, reklamodawcami, wydawcami lub Produktami oferowanymi przez osoby trzecie. Firma nie ma kontroli i nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do tego samego lub jakichkolwiek informacji dostarczanych lub przesyłanych za pośrednictwem tego samego lub w inny sposób dostarczanych przez jakąkolwiek taką stronę trzecią. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z TAKICH LINKÓW LUB INNYCH TREŚCI ODBYWA SIĘ NA JEGO WŁASNE RYZYKO, ŻE TAKIE LINKI LUB INNE TREŚCI PODLEGAJĄ WARUNKOM UŻYTKOWANIA I POLITYCE PRYWATNOŚCI TAKICH STRON TRZECICH ORAZ ŻE FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, PRAKTYKI BIZNESOWE LUB INNE POLITYKI TAKICH STRON TRZECICH. UŻYTKOWNIK powinien dokładnie zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, które mają zastosowanie do każdej TAKIEJ STRONY TRZECIEJ. FIRMA NIE JEST ODPOWIEDZIALNA W ŻADEN SPOSÓB ZA TAKIE STRONY TRZECIE, ANI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W ICH WYNIKU, A UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE KONTROWERSJE, ROSZCZENIA, POZWY, OBRAŻENIA, STRATY, SZKODY I/LUB SZKODY WYNIKAJĄCE I/LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z TAKIMI STRONAMI TRZECIMI, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA DOSTĘPNOŚĆ, WARUNKI UŻYTKOWANIA, PRYWATNOŚĆ, INFORMACJE, TREŚCI, MATERIAŁY, REKLAMY, OPŁATY, PRODUKTY I/LUB USŁUGI.

7. Zabronione zastosowania
Strona i Usługi nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi (chyba, że Firma zezwoli na to łącząc Użytkowników ze stronami trzecimi) bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Strona i Usługi nie mogą być wykorzystywane przez żadną osobę lub organizację do rekrutacji na inną stronę, pozyskiwania, reklamowania lub kontaktowania się w jakiejkolwiek formie z Użytkownikami w celu zatrudnienia, zawierania umów lub w jakimkolwiek innym celu dla firmy nie związanej z Firmą bez wyraźnej pisemnej zgody Firmy. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług i Strony w celu kontaktowania się, reklamowania, nagabywania lub sprzedawania innym Użytkownikom bez ich wyraźnej zgody, chyba że niniejsze Warunki stanowią inaczej.

8. Wsparcie
Użytkownicy mogą kontaktować się z Firmą w sprawie wsparcia dla Strony i Usług wysyłając e-mail

9. Zastrzeżenia
Firma podejmuje uzasadnione starania, aby zapewnić, że jej technologia utrzymuje stronę internetową i usługi bezpieczne i zabezpieczone. Jednak żadna technologia nie jest 100% bezpieczna. Dlatego, chociaż staramy się używać komercyjnie akceptowalnych środków do ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, użytkownik korzysta z witryny i usług według własnego uznania i na własne ryzyko. Strona i usługi są dostarczane na zasadzie "AS IS" i "AS AVAILABLE" bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. Firma wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych lub ustawowych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju dotyczących Strony i Usług, w tym bez ograniczeń gwarancji tytułu, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw własności, przebiegu transakcji lub przebiegu wykonania. Firma nie udziela żadnych porad dotyczących ryzyka lub stosowności jakiegokolwiek handlu, transakcji lub zaangażowania. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje lub zaangażowanie dokonane przez użytkownika, a użytkownik potwierdza, że jest wyłącznie odpowiedzialny za ocenę swoich transakcji i zaangażowania. Użytkownik nie będzie pociągał Spółki, jej urzędników, pracowników lub podmiotów stowarzyszonych do odpowiedzialności za jakiekolwiek wybory transakcji lub zaangażowania dokonane przez użytkownika. Żadna porada lub informacja, czy to ustna czy pisemna, uzyskana przez użytkownika od Spółki lub jej urzędników, pracowników lub podmiotów stowarzyszonych, nie tworzy żadnej gwarancji, która nie została wyraźnie określona w niniejszych Warunkach. Jeśli użytkownik zdecyduje się polegać na takich informacjach, robi to wyłącznie na własne ryzyko. Niektóre państwa lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji. W związku z tym niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

10. Ograniczenie odpowiedzialności
Firma nie gwarantuje wartości, jakości, kompatybilności ani żadnej innej cechy Stron Trzecich, Produktów ani żadnych innych informacji dostarczanych, konsumowanych lub w inny sposób udostępnianych (dalej w tej sekcji: "Cechy"). Za każdą Cechę odpowiada wyłącznie odpowiednia Strona Trzecia lub Użytkownik korzystający z niej, odpowiednio, lub korzystający z Usług lub Strony. Firma nie zobowiązuje się do monitorowania takiej zgodności i może podjąć działania w przypadku wykrycia niezgodności, o czym zdecyduje według własnego uznania, zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik rozumie i zgadza się, że może być narażony na treści lub inne informacje, które są niedokładne, budzące zastrzeżenia, nieodpowiednie dla dzieci lub w inny sposób nieodpowiednie dla użytkownika.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub awarie techniczne sieci lub linii telefonicznych, systemów komputerowych online, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, awarię jakiejkolwiek wiadomości e-mail z powodu problemów technicznych lub przeciążenia ruchu w Internecie lub na jakiejkolwiek stronie internetowej lub usługach lub ich kombinacji, w tym za jakiekolwiek obrażenia lub uszkodzenia Użytkowników lub komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia związanego lub wynikającego z uczestnictwa lub pobierania materiałów w związku ze stroną internetową lub usługami. W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie osób trzecich, w tym wszelkich Użytkowników, zarówno online jak i offline, oraz operatorów stron zewnętrznych.

W żadnym wypadku Spółka ani żaden z jej urzędników, dyrektorów, pracowników lub agentów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wynikowe szkody, wynikające z lub w związku z korzystaniem ze Strony lub Usług, niezależnie od tego, czy szkody są przewidywalne i czy Spółka została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności będzie miało zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo w odpowiedniej jurysdykcji.

11. Odszkodowania
Użytkownik będzie bronił, zabezpieczał i chronił Spółkę przed wszelkimi pozwami, postępowaniami, twierdzeniami, odszkodowaniami, kosztami, zobowiązaniami lub wydatkami (w tym kosztami sądowymi i uzasadnionymi honorariami prawników), które Spółka może ponieść w związku z jakimkolwiek rzeczywistym roszczeniem, żądaniem, działaniem lub innym postępowaniem jakiejkolwiek strony trzeciej wynikającym z lub odnoszącym się do jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków przez Użytkownika lub jakiegokolwiek korzystania przez Użytkownika ze Strony lub Usług niezgodnie z obowiązującym prawem.

12. Różne
Niniejsze Warunki podlegają prawu Anglii, z wyłączeniem zasad wyboru prawa i bez względu na Konwencję Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. Twoje postępowanie może również podlegać innym prawom lokalnym, stanowym i krajowym. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub dotyczące strony internetowej lub usługi będą ostatecznie rozstrzygane przez właściwe sądy w Anglii. Użytkownik nie może wnosić żadnych roszczeń zbiorowych przeciwko Spółce, a poprzez korzystanie ze Strony lub Usług użytkownik wyraża zgodę na zrzeczenie się praw do wnoszenia takich roszczeń zbiorowych.

Wszelkie powództwa przeciwko Spółce muszą być wniesione w ciągu jednego (1) roku od daty powstania takiego powództwa. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w największym stopniu osiągnie efekt oryginalnego postanowienia, a pozostałe warunki niniejszych Warunków pozostaną w pełnej mocy. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie tworzy agencji, zatrudnienia, joint venture ani relacji partnerskich pomiędzy użytkownikiem a Spółką ani nie umożliwia użytkownikowi działania w imieniu Spółki. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy Spółką a użytkownikiem w zakresie przedmiotu niniejszej umowy.

Wszelkie powiadomienia, do których przekazania możemy być zobowiązani, czy to na mocy prawa, czy też zgodnie z niniejszymi Warunkami, mogą być dostarczane przez Spółkę na dane kontaktowe podane przez użytkownika w informacjach o Koncie lub innych, bezpośrednio lub pośrednio, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na otrzymywanie takich komunikatów i powiadomień w taki sposób.

Użytkownik nie może scedować żadnych praw wynikających z niniejszego dokumentu bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie może być interpretowane jako ograniczenie działań lub środków zaradczych dostępnych dla Spółki w odniesieniu do jakiejkolwiek zabronionej działalności lub postępowania. Nieegzekwowanie któregokolwiek z warunków niniejszych Warunków nie stanowi zgody ani zrzeczenia się, a Firma zastrzega sobie prawo do egzekwowania takiego warunku według własnego uznania. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek naruszenia lub uchybienia w ramach niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek poprzedniego lub kolejnego naruszenia lub uchybienia.

pl_PLPolish